Vakdisciplines

Hydrobiologisch onderzoek 
Hydrobiologisch onderzoek houdt zich bezig met het in kaart brengen van de ecologische toestand van water aan de hand van de aangetroffen soorten organismen. Het spitst zich toe op macrofauna (met het oog zichtbare insecten en larven), diatomeeën (kiezelwieren), macrofyten (watervegetatie), fytoplankton (algen), zoöplankton en vissen.

Natchemisch onderzoek
Natchemisch onderzoek richt zich op de analyse van chemische componenten zoals stikstof, fosfaat, chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biologisch zuurstofverbruik (BZV). We gebruiken hiervoor methodes zoals gravimetrie, titraties en fotometrie.

Metaal onderzoek
Metaalonderzoek richt zich op metalen die voorkomen in wateren. In alle voorkomende matrices kan een scala aan elementen worden gemeten. Denk hierbij aan arseen, cadmium, koper, chroom, lood, nikkel, zink en kwik. Voor de analyses worden de meest geavanceerde meettechnieken gebruikt, zoals ICP (inductief gekoppeld plasma) met zowel een optische als een massaspectrometrische detectie.

Organisch onderzoek
Organisch onderzoek omvat vooral onderzoek naar bestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen en minerale olie. We gebruiken hiervoor technieken zoals gaschromatografie, vloeistofchromatografie en massaspectrometrie.

Microbiologisch onderzoek
Microbiologisch onderzoek richt zich op de bacteriële verontreiniging in water. Het gaat vooral om bacterien van de coligroep. We gebruiken hiervoor de traditionele membraanfiltratiemethode en de microtiterplaatmethode.

Monstername- en logistiek
Monstername- en logistiek verzorgt de monstername en het transport van oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, zuiveringsslib en waterbodem. We gebruiken hiervoor methoden zoals visuele beoordeling, potentiometrie, conductometrie en elektromagnetische sensor (stroomsnelheid).

Bijzonder onderzoek en advies
U kunt bij AQUON terecht voor onderzoek en advies op maat. Onze specialisten staan klaar om te voldoen aan uw specifieke vraag. U kunt bij ons terecht voor meetadvies, advies met betrekking tot beheer en inrichting, onderzoek naar biologische activiteit in zuiveringsslib en de opname van hydromorfologie in water.Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers of een kijkje nemen in onze brochure.