AQUON is de ideale partner voor watergerelateerd onderzoek. Vanuit onze deskundigheid bieden wij dagelijks inzicht in waterkwaliteit voor onze aangesloten waterschappen in gebied Midden- en Zuid-Nederland. Samen werken we aan schoon water. Onze laboratoria staan in Tiel en Leiden, monstername & logistiek heeft ook een kleine locatie in Den Bosch en Dordrecht.  Onze organisatie bestaat uit ruim 225 gespecialiseerde en gemotiveerde medewerkers die samen het gehele proces verzorgen: van monstername tot en met onderzoek en advisering.

AQUON heeft een formele accreditatie en mag dan ook gebruik maken van het accreditatiemerk wat wereldwijd wordt geaccepteerd. Bij AQUON is zowel de bemonstering als de analyse geaccrediteerd. 

De werkgebieden waarop AQUON zich begeeft, zien er als volgt uit: 

Monstername & Logistiek

Monstername & Logistiek neemt de watermonsters voor de disciplines oppervlaktewater, zuiveren en hydrobiologie. Ook nemen wij de waterbodem- en grondwatermonsters. Daarnaast installeren, beheren en onderhouden we vaste en varende meetopstellingen met sensoren.
Monstername is het belangrijke startpunt van de gehele monitoring. Kwaliteit en certificering zijn essentieel. De monsternemers van AQUON zorgen voor het op de juiste manier nemen van de monsters en ze zijn onze ogen en oren in het veld. Tevens wordt de accreditatie van AQUON ingezet voor de monstername van handhavingsmonsters.

Chemische waterkwaliteit

Voor het controleren en monitoren van de waterkwaliteit voeren wij chemische analyses uit van watermonsters voor de disciplines oppervlaktewater, zuiveren en vergunningverlening & handhaving. We doen onderzoek naar fysisch-chemische componenten, metalen en organische verontreinigingen. AQUON heeft een efficiënt en kwalitatief hoogstaand proces voor de analyses van watermonsters ingericht en biedt een breed pakket aan chemische analyses. Voor de waterschappen heeft AQUON een 24/7 calamiteitendienst opgezet, zodat bij calamiteiten in het watersysteem direct actie ondernomen kan worden.

Waterbodem

De productielijn waterbodem bestaat uit chemische analyses van waterbodemmonsters. Binnen de productielijn wordt onderzoek uitgevoerd naar fysisch chemische componenten, metalen en organische verontreinigingen zoals polycyclische aromaten, minerale olie en PFAS. Aanvullend worden vooronderzoeken, asbestonderzoeken en eindrapportages uitgevoerd. De waterbodem en het leven in die waterbodem zijn een belangrijke factor voor een stabiele waterkwaliteit.

Hydrobiologie

De productielijn Hydrobiologie bestaat uit monstername, veldwerk, analyse van levende organismen in het water en langs de oevers. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar macrofauna, macrofyten, vissoorten, diatomeeën, fytoplankton, zoöplankton en blauwalgen. Uitkomsten worden in samenhang met elkaar gerapporteerd. Eind 2019 zijn twee nieuwe laboratoria toegevoegd aan de productielijn. Een eDNA laboratorium en een laboratorium voor de analyse van microplastics. AQUON biedt een goede kwaliteit van diensten door de aanwezige uitgebreide hydrologische kennis én een goede gebiedskennis.

Innovaties

AQUON omarmt de kansen die innovatie biedt. AQUON investeert in nieuwe meettechnieken, automatisering en robotisering om o.a. verontreinigingen in lagere concentraties te kunnen detecteren tegen steeds lagere kosten en in grotere aantallen. Inzicht in en beheersing van de waterkwaliteit vergen steeds meer en betere gegevens. AQUON heeft inmiddels een focus aangebracht op sensortechnologie, eDNA/qPCR technologie en big data. Daarnaast worden nieuwe technieken gerelateerd aan microplastics, PFAS, GenX, bestrijdingsmiddelen en andere stoffen en ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

Servicebureau

Alle onderzoeksaanvragen komen bij het servicebureau binnen. Zij zijn het contactpersoon voor de waterschappen en zorgen voor afstemming, planning en coördinatie van de te verrichten werkzaamheden. Bij calamiteiten ondernemen zij direct actie, zodat met spoed onderzoek gestart kan worden. Terugkoppeling aan de waterschappen van de onderzoeksresultaten en advies hoe onderzoek het beste kan worden gedaan, wordt ook door het servicebureau gedaan. 

Bij het Servicebureau is ook onze CMO (Centrale Monsterontvangst). Daar komen dagelijks alle te onderzoeken water- en bodemmonsters binnen. Meer weten over de CMO? Kijk het filmpje eens!

Zwemwater

Het zwemwaterseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. In die periode bemonsteren en analyseren wij de recreatie zwemwaterlocaties in ons gebied, zodat de waterschappen en de beheerders goed inzicht hebben of het water schoon en veilig is voor de bezoekers. Wij controleren alle locaties minimaal 1x per 14 dagen. Wanneer we afwijkingen meten, controleren we de waterkwaliteit op die locatie vaker. 

Downloaden

Productencatalogus

Een compleet overzicht van onze producten en diensten is te vinden in de productencatalogus. 

Download de catalogus

Veelgestelde vragen

Lees vragen die wij vaak horen.

Bekijk de vragen

Neem contact met ons op

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op.