Matrices

Oppervlaktewater 
Oppervlaktewater is het water dat aanwezig is in meren, rivieren, sloten en kanalen. Dit vormt het leefmilieu voor veel flora en fauna. Het is dus belangrijk dat de waterkwaliteit goed in de gaten wordt gehouden. Daarom geven de waterschappen AQUON opdracht het oppervlaktewater regelmatig te bemonsteren en te analyseren.

Zwemwater is oppervlaktewater dat door de provincie officieel is benoemd tot zwemlocatie. Voor zwemmers is het belangrijk dat er geen schadelijke bacteriën en blauwalgen in het zwemwater voorkomen. AQUON voert regelmatig controles zodat waterschappen en provincies de vinger aan de pols kunnen houden.

Afvalwater
Afvalwater is het vuile water dat door bedrijven en huishoudens is gebruikt is en terecht komt in het riool. Dit wordt verzameld en gezuiverd op waterzuiveringsinstallaties. Voor, tijdens en na het zuiveren meet AQUON de kwaliteit van het afvalwater. Zo kan ook worden vastgesteld dat de waterzuivering goed werkt.

Grondwater
Grondwater is water dat zich in de bodem bevindt. Een goede grondwaterkwaliteit is belangrijk voor mens en natuur. AQUON ondersteunt de waterschappen door het grondwater regelmatig te bemonsteren en te analyseren.

Zuiveringsslib
Bacteriën breken stoffen op biologische wijze af en groeien daardoor. Dit bacterie materiaal dat na de zuivering overblijft, wordt zuiveringsslib genoemd. Aan dit slib hechten zich ook allerlei stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn, zoals zware metalen, pcb’s, bestrijdingsmiddelen en olie. Het slib wordt vaak afgevoerd, gedroogd en hergebruikt voor allerlei doeleinden. Daarom meet Aquon, in opdracht van de waterschappen, de kwaliteit van dit zuiveringsslib.

Waterbodem
De zachte bodemlaag die zicht onder oppervlaktewater bevindt, noemen we waterbodem. De dikte van deze laag neemt toe door de sedimentatie van slib en plantenresten. Verontreiniging van oppervlaktewater komt op die manier vaak terecht in de waterbodem. Wanneer er gebaggerd moet worden, moet de kwaliteit van de waterbodem vooraf worden gemeten. AQUON neemt daarvoor monsters en analyseert deze.